Stratejik Yönetim ve Planlama Biriminin Görevleri 

5018 Sayılı Kanuna göre;

-  Misyon belirlenmesi çalışmalarını yürütmek,

-  Kurumsal ve bireysel hedefler oluşturmak,

- Üniversitenin Stratejik planlama çalışmalarına yönelik işleri koordine etmek,

- Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak,

-  İdarenin görev alanıyla ilgili araştırma geliştirme faaliyetlerini yürütmek.

- Üniversitenin idare faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek ve analiz etmek,

-  Üniversitenin görev alanına giren konularda hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek,

-  Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere tedbirler almak,

-  Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanacı memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak,

- Üniversitenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütlerinin geliştirilmesinde koordinasyonu sağlamak.

 İş ve işlemleri Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi tarafından yapılmaktadır.