İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Biriminin Görevleri 

   5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili yönetmelik, tebliğ v.b. mevzuatlara göre;

- İç kontrol sisteminin kurulması, standartların uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,
- İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak,
- Ön mali kontrol görevini yürütmek,
 - Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirler önermek,
İş ve işlemleri iç kontrol birimi tarafından yapılmaktadır.

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birimi Çalışma Dosyaları

OMÜ İç Kontrol El Kitabı
OMÜ Kontrol Sistemi Uygulama Çalışmaları
OMÜ İç Kontrol Eylem Planı 
Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi