Bütçe ve Performans Biriminin Görevleri :
- Üniversitemiz bütçesini hazırlamak,
- Performans programı hazırlamak,
- Ayrıntılı finans programı hazırlamak,
- Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek, kayıtlarını tutmak,
- Ödenek gönderme işlemlerini yapmak,
- Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, uygulama sonuçlarını izlemek,
- Yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,
- Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak, sorunları önleyici ve etkinliği artırıcı tedbirleri almak,
- Üniversitemiz faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
İş ve işlemleri bütçe ve performans birimi tarafından yapılmaktadır.