Mevzuat


Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu / Kanun No: 5018
Yükseköğretim Kanunu / Kanun No: 2547
Devlet Memurları Kanunu / Kanun No: 657
Kamu İhale Kanunu / Kanun No: 4734 
Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu / Kanun No: 4735
Devlet İhale Kanunu / Kanun No: 2886
Harcırah Kanunu / Kanun No: 6245
Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Mali Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliği
Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair Tebliğ
Üniversiteler İçin Stratejik Planlama Rehberi
Bütçe Hazırlama Süreci
Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik
Performans Programı Hazırlama Rehberi
Performans Esaslı Bütçelemeye İlişkin Genelge (BUMKO 08.04.2014/3082)
Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik
Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber
Ek Mali Yüklere İlişkin Genel Yazı
Gecikme Zamlarına İlişkin Genel Yazı
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği
Kamu İç Kontrol Rehberi
Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Genelgesi (BUMKO 02.12.2013/10775)
Kamu İç Kontrol Standartları Genel Yazı (BUMKO 04.02.2009 - 4005/1205)
Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Plan Rehberi