Sermin DAHARLI
Bilgisayar İşletmeni
312 1919 (7200)
sermin.daharli@omu.edu.tr