*Akademik personel Hizmet Belgelerinin hazırlanması.
*Akademik kadro listelerinin hazırlanması.
*YÖK ile yapılan yazışmalar.
*Akademik personelin yeniden atanma işlemleri.
*Akademik personelin terfi işlemleri.
*Akademik personelin hizmet değerlendirmeleri.
*Yurt dışındaki araştırma görevlilerinin yazışmaları.
*Yurt içi geçici görevle görevlendirmeler.
*Sosyal Güvenlik Kurumu ile olan yazışmalar.
*Akademik Personelin dosyalarının takibi.
*Akademik personelin görevlendirmeleri.
*Emeklilik işlemleri.
*Öğretim Elemanları Bilgi Derleme Formlarının ÖSYM’de bilgisayar ortamına aktarılması işlemleri
*2547 sayılı Kanunun 34.Maddesi uyarınca Üniversitemizde çalışan sözleşmeli yabancı uyruklu personel işlemleri 
*Tıpta Uzmanlık Sınavını kazananların atama işlemleri.
*2547 sayılı Kanunun 23 Maddesi Yardımcı Doçent, 25.Maddesi Doçent, 26.Maddesi Profesör,31 Maddesi Öğretim Görevlisi,32.Maddesi Okutman,
33.Mad.Uzman,50-d Maddesi Araştırma Görevlilerine ait atama işlemleri,
*Naklen gelen ve giden öğretim elemanlarına iat yazışmalar.
*Tababet Uzmanlık Tüzüğünün 26.Maddesi uyarınca Akretidasyon, Uzmanlık, Fahri, Yandal,Rotasyon ve Burslu olarak görev yapanlara ait yazışmalar.
*2547 sayılı Kanunun 35.Maddesine göre bir Üniversite adına bir diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim gören Araştırma Görevlilerine ait işlemler.
*1416 sayılı Kanuna göre Üniversitemiz adına Yurt dışında Eğitim gören Araştırma Görevlilerine ait işlemler
*Yurtiçi ve Yurtdışında Lisansüstü Eğitim Yapan Araştırma Görevlilerine ait işlemler.
*Diğer üniversitelerden istenen Öğretim Üyeleri listeleri.
* Lisanüstü öğrenim görenlerden, Öğretim Üyeliği Yardımcı kadrolarına atanacakların hak ve yükümlülükleri ile Tıpta Uzmanlık Öğrencileri’ nin Giriş Sınavları hakkında yönetmelik doğrultusunda ; ilişik kesme işlemleri ile görev sürelerinin uzatılması işlemleri.
*Kadroların izin ve aktarma işlemleri (YÖK’den)
*Profesörlük, Doçentlik başvuru ve yayınların juri üyelerine ulaştırılması.
*Disiplin cezalarının YÖK’ bildirilmesi 
*Kadro ilan işlemleri
*Akademik Personelin pasaport işlemleri
*Akademik Personelin tüm bilgilerinin ve değişikliklerinin (HİTAP) programına işlenmesi.